Home 
Advies 
Uitgeefprojecten 
Levering van content 
eBooks 
Doehits 
Over PlanMedia 
Leveringsvoorwaarden
Contact 
Leveringsvoorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van PlanMedia, alsmede op alle overeenkomsten tussen PlanMedia en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'opdracht'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PlanMedia. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door PlanMedia schriftelijk zijn aanvaard.

Totstandkoming van de opdracht

xml:namespace prefix = o />

Alle aanbiedingen en offertes van PlanMedia zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen PlanMedia en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door PlanMedia van de telefonische opdracht van de opdrachtgever.

 

Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

·         Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.

·         Bij annulering of wijziging tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.

·         Bij annulering of wijziging korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.

De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

 

Vervanging
De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien dit aan PlanMedia wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

 

Prijzen

Alle aanbiedingen van PlanMedia zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

De prijzen van PlanMedia zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft PlanMedia toch het recht BTW in rekening te brengen.

 

Betaling

PlanMedia brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door PlanMedia. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is PlanMedia steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is PlanMedia gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Planmedia alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van ¤ 100,-

 

Opschorting en ontbinding

PlanMedia heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.   

 

Medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal PlanMedia steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke PlanMedia noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever PlanMedia apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die PlanMedia aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

 

Geheimhouding en exclusiviteit

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op het door PlanMedia uitgegeven projectmateriaal berust bij PlanMedia, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PlanMedia zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van PlanMedia berust eveneens uitsluitend bij PlanMedia tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid

PlanMedia spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. PlanMedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

PlanMedia zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
- enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

PlanMedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

PlanMedia zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.   

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen S&N Organisatie Advies en een opdrachtgever is Nederland recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging PlanMedia.